Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO)

IAO is een term die onlosmakelijk met ons verbonden is (en onze historiek vanuit ‘Flanders Synergy). In de academische wereld en wetenschappelijke tijdschriften komt de term ‘Workplace Innovation’ eerder voor. Voor ons komen beide op hetzelfde neer: een verzamelnaam voor alle initiatieven die ondernomen worden om de prestaties van organisaties te verbeteren door een goede en duurzame samenwerking tussen mensen te faciliteren. In de wetenschap spreken we ook over ‘High Performance Work Systems’ (HPWS), waartoe aanpassingen aan de arbeidsorganisatie uiteindelijk moeten leiden. 

Gestart vanuit de sociotechniek

In 2009 werd onze organisatie opgericht, toen nog onder de naam ‘Flanders Synergy’. We riepen ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ (IAO) in het leven, om te benoemen waar onze focus naar uitging. Het accent lag toen op organisatiestructuur en werkbare jobs. Voor onze ontwerpaanpak grepen we terug naar de sociotechnische systeemtheorie. Deze stelt dat een herontwerp van werkprocessen en menselijke arbeidstaken zorgt voor een verbetering in het functioneren van de organisatie én de mensen die erin actief zijn. Deze wetenschappelijk theorie over organisatiestructuur en teamwerk is de afgelopen 50 jaar door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en algemeen aanvaard. 

Aangevuld met werkbaarheidstheorieën

Robert Karasek is een autoriteit op het vlak van werkbaarheid. Zijn theorie voorspelt met succes werkstress, aan de hand van jobkenmerken. In de arbeidspschologie wordt eerder gekeken naar persoonsgebonden kenmerken en de fit is tussen een persoon en de arbeidsomgeving. Het model van Karasek is gevalideerd en dit wordt ook in de arbeidsgeneeskunde gebruikt. Ook preventiediensten (denk aan Idewe, Attentia, SD Worx enz.) passen zijn theorie toe in bevragingen rond psychosociale risicoanalyses.

Connecting the dots

Ulbo De Sitter, Nederlandse professor en toonaangevend figuur als het gaat om ontwerpaanpak, verbond de sociotechniek met de werkbaarheidstheorie van Karasek. De combinatie van die academische kennis was de inhoudelijke basis van wat wij ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’ (IAO) noemen. Het ligt ook aan de grondslag van het organisatiecanvas dat we vandaag gebruiken.

Integrale kijk op organisatieontwerp

Dat structuurkeuzes bepalend zijn om de werkbaarheid te verbeteren, leverde heel wat interesse op van adviseurs, managers en cursisten. In de praktijk bleek toch dat er méér nodig is dan sociotechnische ingrepen om succesvol aan organisatiestructuren te sleutelen en werkbaarder werk te realiseren. 

Het innovatief organisatieontwerp waar we elke dag aan werken, benaderen we ondertussen breder. Ons organisatiecanvas levert een coherente aanpak waarbij we alle bouwstenen benoemen waarlangs een organisatie opgebouwd wordt. Elke onderdeel brengen we onder in de culturele of de structurele dimensie. Bouwstenen zijn ook onderling verbonden, of werken op elkaar in, zoals: visie, structuur, leiderschap, teams en systemen. We werken ook aan een roadmap, een houvast die de mijlpalen in een verandertraject benoemt.

Organisatiecanvas

De afgelopen 10 jaar bouwden we stevige expertise op binnen organisatieontwerp. Zowel via onderzoek als de begeleidingen van organisaties in de praktijk verbeterden we continu onze methodologie. Daardoor slagen we er beter in om de theorie naar de praktijk vertalen. Want die praktijk is chaotisch. Organisaties zijn van nature ingewikkelde en weerbarstige constructies. En elke organisatie heeft zijn eigenheid. Organisatieontwerp is maatwerk.

Voor ons is innovatief organisatieontwerp een verzameling aan methodes, workshopformats, opvolgingstechnieken en meer om organisaties te helpen hun structuur aan te pakken en meer werkbaar werk te creëren.

Magazine

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).