Kort geschetst: dataverzameling bij Werkmeter

 • Je werkgever of organisatie bestelt een medewerkersbevraging bij Workitects.
  Hij geeft ons een lijst met namen en e-mailadressen van alle medewerkers die kunnen deelnemen aan de bevraging. 
 • Workitects nodigt elke medewerker uit om deel te nemen aan de bevraging.
  Deelname aan de bevraging is volledig vrij en bij het invullen geef je de toestemming aan Workitects om je gegevens te verwerken.
 • Bij deelname aan de bevraging blijven je antwoorden op de vragen persoonlijk en strikt geheim voor je werkgever. 
  Enkel medewerkers van Workitects hebben inzage in je antwoorden.

Hoe zorgen we ervoor dat je antwoord strikt geheim blijft voor je werkgever?

Workitects levert enkel rapporten op waar resultaten per team of afdeling staan. Je ziet hiernaast een voorbeeldje. Als een team kleiner is dan 5 medewerkers, voegen we teams samen in het rapport. Voor gevoeligere vragen maken we teams tot zelfs 10 medewerkers groot. Zo garanderen we dat je werkgever of organisatie nooit een individueel antwoord kan bekijken. We leggen zelfs in een contract vast dat je werkgever of organisatie nooit de individuele antwoorden zal krijgen van zijn medewerkers.

Werkmeter rapport

Welke data verwerken we?

Om een goed en degelijk onderzoek te voeren, bevat de bevraging ook persoonlijke vragen. We verwerken in onze bevraging de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mail)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en leeftijdscategorie)
 • professionele gegevens (zoals naam werkgever, team/afdeling)
 • opleidingsgeschiedenis (zoals hoogst behaalde diploma)
 • psychische beschrijvingen
 • gegevens over risicosituaties en risicogedragingen
 • elektronische identificatiegegevens (zoals het ip-adres)

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om de vertrouwelijkheid van je gegevens te garanderen, neemt Workitects gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. 

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Workitects dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Workitects de toepasselijke wet- en regelgeving rond gegevensbescherming om gepaste waarborgen te garanderen. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • Het resultaat van de bevraging, gelinkt met je persoonlijke gegevens, houden we 6 jaar bij. 
 • Na 6 jaar anonimiseren we de gegevens zodat antwoorden niet meer terug te brengen zijn tot een persoon, zelfs niet meer door Workitects. We gebruiken die gegevens daarna voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 • Recht op inzage: je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: als informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of als je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

 

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@workitects.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Workitects meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Workitects heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Workitects je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Workitects.

Workitects zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Workitects een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Workitects het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Workitects je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Workitects waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Workitects niet reageert op je aanvraag, deze weigert of als ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Je bereikt hen telefonisch op +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail op contact@apd-gba.be.

Contactgegevens

Naam
Workitects

Ondernemingsnummer
0816.910.640

Adres
Engels Plein 35/01.08

E-mail
info@workitects.be

Telefoonnummer
016 66 14 11

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 17 december 2019.

Magazine

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Hart voor Wichelen

Anders organiseren in tijden van Corona

Hoe beleeft woonzorghuis Molenkouter de Coronacrisis? Interview met Els Meuleman, directeur van een woonzorghuis dat aan de slag is met innovatief organiseren, ook tijdens deze periode. 

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?

werkbaarwerk

Hoe was het op het werk vandaag?

Het antwoord op deze dagelijkse vraag houdt meer in dan je zou verwachten. Het kan een indicatie zijn van de werkbeleving of de werkbaarheid van je job. 

Innovatieve woonzorgcentra

Hoe staat het met de werkbaarheid in onze woonzorgcentra?

We organiseerden een werkbaarheidsbevraging bij 20 Vlaamse woonzorgcentra. Uit deze studie kunnen we al 3 lessen trekken. 

Project Woonzorgcentra

Infosessies IAO in woonzorgcentra

In het voorjaar van 2019 starten we begeleidingstrajecten bij twintig woonzorgcentra. Deze woonzorgcentra worden twee jaar ondersteund in een veranderproces op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).