Kort geschetst: dataverzameling bij Werkmeter

 • Je werkgever of organisatie bestelt een medewerkersbevraging bij Workitects.
  Hij geeft ons een lijst met namen en e-mailadressen van alle medewerkers die kunnen deelnemen aan de bevraging. 
 • Workitects nodigt elke medewerker uit om deel te nemen aan de bevraging.
  Deelname aan de bevraging is volledig vrij en bij het invullen geef je de toestemming aan Workitects om je gegevens te verwerken.
 • Bij deelname aan de bevraging blijven je antwoorden op de vragen persoonlijk en strikt geheim voor je werkgever. 
  Enkel medewerkers van Workitects hebben inzage in je antwoorden.

Hoe zorgen we ervoor dat je antwoord strikt geheim blijft voor je werkgever?

Workitects levert enkel rapporten op waar resultaten per team of afdeling staan. Je ziet hiernaast een voorbeeldje. Als een team kleiner is dan 5 medewerkers, voegen we teams samen in het rapport. Voor gevoeligere vragen maken we teams tot zelfs 10 medewerkers groot. Zo garanderen we dat je werkgever of organisatie nooit een individueel antwoord kan bekijken. We leggen zelfs in een contract vast dat je werkgever of organisatie nooit de individuele antwoorden zal krijgen van zijn medewerkers.

Werkmeter rapport

Welke data verwerken we?

Om een goed en degelijk onderzoek te voeren, bevat de bevraging ook persoonlijke vragen. We verwerken in onze bevraging de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mail)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en leeftijdscategorie)
 • professionele gegevens (zoals naam werkgever, team/afdeling)
 • opleidingsgeschiedenis (zoals hoogst behaalde diploma)
 • psychische beschrijvingen
 • gegevens over risicosituaties en risicogedragingen
 • elektronische identificatiegegevens (zoals het ip-adres)

Hoe beveiligen we je gegevens?

Om de vertrouwelijkheid van je gegevens te garanderen, neemt Workitects gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. 

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Workitects dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Workitects de toepasselijke wet- en regelgeving rond gegevensbescherming om gepaste waarborgen te garanderen. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • Het resultaat van de bevraging, gelinkt met je persoonlijke gegevens, houden we 6 jaar bij. 
 • Na 6 jaar anonimiseren we de gegevens zodat antwoorden niet meer terug te brengen zijn tot een persoon, zelfs niet meer door Workitects. We gebruiken die gegevens daarna voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 • Recht op inzage: je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: als informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of als je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

 

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@workitects.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Workitects meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Workitects heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Workitects je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Workitects.

Workitects zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Workitects een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Workitects het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat Workitects je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Workitects waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Workitects niet reageert op je aanvraag, deze weigert of als ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Je bereikt hen telefonisch op +32 (0)2 274 48 00 of via e-mail op contact@apd-gba.be.

Contactgegevens

Naam
Workitects

Ondernemingsnummer
0816.910.640

Adres
Engels Plein 35/01.08

E-mail
info@workitects.be

Telefoonnummer
016 66 14 11

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 17 december 2019.

Magazine

x

een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?